Školní parlament

10. schůze školního parlamentu

Ve středu 26.6. 2019 proběhla poslední schůze školního parlamentu  v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém desátém setkání projednali následující body:

– chystané změny ve škole v příštím školním roce

– reflexe průběhu školních výletů

– třída 5.B navrhuje, aby se šatní skříňky šestému ročníku přidělovaly na střídačku mezi žáky obou tříd, aby bylo u skříněk při příchodu jedné třídy více prostoru

– chování učitelů vůči žákům

– shrnutí témat a zhodnocení činnosti parlamentu za uplynulý školní rok

Této schůzky parlamentu se zúčastnil i ředitel školy, aby třídním zástupcům poděkoval za jejich aktivitu a zodpověděl jejich otázky.

 

Všem, kteří se během roku aktivně zapojili do činnosti parlamentu, patří poděkování!

9. schůze školního parlamentu

Ve středu  22.5. 2019 proběhla devátá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

 

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:

diskuse o omezení používání mobilních telefonů ve škole

chování menších dětí na toaletách

veřejné finále školní soutěže „Tohle mě zajímá!“ se bude konat 5. června v malém sále Záložny od 13 h

frekvence cvičných poplachů ve škole

význam výuky finanční gramotnosti

nácvik na akademii a závěrečnou školní slavnost

 

Poslední setkání je plánováno na středu 26.6. 2019.

8. schůze školního parlamentu

Ve středu  24.4. 2019 proběhla osmá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:

 • volba nového předsedy parlamentu
 • průběh přijímacího řízení na střední školy, žáci devátého ročníku oceňují přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka realizované školou
 • výběr druhého cizího jazyka do 7. třídy
 • přetrvávají projevy neúcty ke starším žákům od menších
 • diskuse o omezení používání mobilních telefonů ve škole

Další setkání je plánováno na středu 22.5. 2019.

6. schůze školního parlamentu

 

Ve středu  20.2. 2019 proběhla šestá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:

 • ujasnění si pravidel ohledně používání mobilních telefonů ve škole
 • na chodby budou přidány odpadkové koše na směsný odpad – je ale třeba dodržovat zásady třídění odpadu
 • přetrvávajícím problémem je chování žáků k vybavení toalet – starší třídy zkusí vykonávat dohled nad dodržováním pořádk
 • příští schůzku parlamentu navštíví školní metodička prevence, p. uč. Sovová – zástupci ve svých třídách zjistí, co o roli metodika prevence děti ve škole vědí

Další setkání je plánováno na středu 27.3. 2019.

5. schůze školního parlamentu

Ve středu  23.1. 2019 proběhla pátá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:
– informace od pana školníka – přístřešek na školním dvoře dostane „zasklení“ oken z plexiskla, na chodby budou přidány odpadkové koše na směsný odpad
– stav zídky kolem školního dvora se bude řešit až po vyjasnění majetkových vztahů ohledně přilehlých pozemků – žáci by neměli na zídku lézt, sedat si na ni
– jaký je správný postup, když do třídy po začátku hodiny nedorazí výjimečně učitel? – informovat o tom na sekretariátu školy
– upozornění na nutnost dodržovat úklid kuchyňky po skončení předmětu „vaření“
– žákům chybí možnost přečkat polední pauzu v prostorách školy – byly by nějaké možnosti, jak toto zajistit?
– zhodnocení lyžařského výcviku (velká spokojenost žáků), plánovaná akademie, závěrečná slavnost

Další setkání je plánováno na středu 20.2. 2019.
Blanka Zemanová

 

 

4. schůze školního parlamentu

Ve středu  12.12. 2018 proběhla čtvrtá schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání diskutovali o následujících tématech:

 • zapisování známek do žákovské knížky a jejich přepisování
 • školní knihovna, její využívání, někdy nedostatečný časový prostor na výběr knihy
 • suplování – musí suplující učitel respektovat předmět hodiny nebo může čas využít pro svůj předmět?
 • náplň třídnických hodin (liší se třída od třídy)
 • co spadá a nespadá pod GDPR
 • spolupráce školy s policií ČR

Další setkání je plánováno na středu 23.1. 2019.

Blanka Zemanová

 

 

2. schůze školního parlamentu

Ve středu  17.10. 2018 proběhla druhá schůze školního parlamentu v tomto školním roce. Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém setkání projednali následující body:

 • připomenutí akce 100 let republiky očima dítěte – 23.10. se bude konat výstava dobových předmětů, fotografií a kreseb žáků, vědomostní soutěž žáků
 • soutěž „Tohle mě zajímá!“ – přihlásilo se 16 žáků 2. stupně, pro které proběhne informativní schůzka
 • parlament schválil návrh rozpočítávat pro konečné výsledky sběru množství doneseného papíru na jednoho žáka třídy – bude navrženo vedení školy
 • parlament schválil návrh vyhlašovat schůzi parlamentu ve školním rozhlase až po začátku vyučovací hodiny, aby oznámení nezaniklo v ruchu přestávky
 • část podnětů z anket ve třídách
 • přístřešek na školním dvoře – znovu se objevuje přání, aby měl zasklená okna – školní psycholožka zjistí případné náklady, žáci ve třídách proberou ochotu spolužáků přispět na pořízení zasklení z třídních fondů
 • nedostatky na WC, chování žáků na toaletách
 • v poslední době se opakovalo vyhazování předmětů z oken školy – nebezpečnost takového počínání, upozornění ve třídách

Další setkání je plánováno na středu 14.11. 2018.

Blanka Zemanová

 

 

1. schůze školního parlamentu v školním roce 2018/2019

Ve čtvrtek  20.9. 2018 proběhla první schůze školního parlamentu v novém školním roce.

Nově zvolení zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém prvním setkání projednali následující body:

 • pravidla práce školního parlamentu
 • zvolení členů do funkcí předsedy, místopředsedy, zapisovatele, schvalovatele zápisu
 • informace o akci 100 let republiky očima dítěte – 23.10. se bude konat výstava dobových předmětů, fotografií a kreseb žáků, vědomostní soutěž žáků
 • informace o dalším ročníku motivační soutěže Tohle mě zajímá! – žáci 2. stupně mohou prezentovat svoje volnočasové aktivity – přihlášky u p. učitelky Zadákové do 12.10.

Další setkání je plánováno na středu 17.10. 2018.

Blanka Zemanová

 

 

10. schůze školního parlamentu

Ve středu 20.6. 2018 proběhla poslední schůze školního parlamentu v tomto školním roce.

Zástupci tříd 5. – 9. ročníku na svém desátém setkání projednali následující body:

 • nedostatečný počet žákovských židlí v učebně č. 45
 • zhodnocení činnosti parlamentu za uplynulý školní rok

Této schůzky parlamentu se zúčastnil i ředitel školy, aby třídním zástupcům poděkoval za jejich aktivitu a zodpověděl jejich otázky (např. další úpravy přístřešku na školním dvoře či aktuální stav příprav stavby nové tělocvičny).

Všem, kteří se během roku aktivně zapojili do činnosti parlamentu, patří poděkování!

 

        

Husovo race 2019
Ukázka z fotogalerie
Adresa

ZŠ Benátky nad Jizerou
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: kq48uo
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz